Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van lineaire structuren

Context

De betrokken gebieden zijn wegbermen, groene fietsroutes, gas- en elektriciteitsleidingen, spoorwegen, waterlopen en alle andere lineaire structuren die een grote oppervlakte innemen. In sterk door de mens ingenomen gebieden kunnen deze lineaire structuren een schuilplaats bieden aan wilde bestuivende insecten en kunnen ze ook corridors vormen waardoor ze zich kunnen verplaatsen. De beheerinstanties van dergelijke lineaire structuren beginnen meer en meer rekeningen te houden met de behoudsproblematiek van de biodiversiteit in al haar onderdelen. Toch is het onderdeel “bestuivende insecten” minder bekend, wat blijkt uit het feit dat er weinig rekening mee wordt gehouden in beheermaatregelen.

Beschrjving

De beheerders van lineaire structuren begeleiden naar praktijken die gunstig zijn voor bestuivende insecten en de overgang naar nieuwe technieken plannen, zoals bijvoorbeeld de klemtoon leggen op de economische en ecologische voordelen, door beslissingstools aan te reiken, door technische excursies op het terrein voor te stellen of door gidsen voor een goede praktijk en technische documentatie aan te bieden, ...

- De invoering van alternatieve beheermethodes ten gunste van wilde bestuivers voor lineaire structuren aanmoedigen, zoals het maaien en het afvoeren van het maaisel (om op lange termijn het plantenbestand te bevorderen) te reduceren naar één enkele maaibeurt laat in het seizoen in bepaalde gebieden waar geen veiligheidsoverwegingen gelden, het behouden van stapels dood hout bij het onderhoud van gebieden onder hoogspanningslijnen in bosgebied, het creëren van habitat (naakte of afgeschraapte bodem) om de nestbouw van in de grond nestelende soorten te begunstigen, het gebruik van planten die aangepast zijn aan de teeltomgeving en de teeltomstandigheden, …

- Partnerships creëren tussen de beheerders van lineaire structuren en de partijen uit de kennissector en het natuurbehoud om de uitwisseling te bevorderen en samen aangepaste beheertechnieken te ontwikkelen.

Actievoorbeelden

  • Wetenschappelijke publicatie van IFSTTAR “Abeilles sauvages et dépendances vertes routières, Pourquoi et Comment développer la capacité d’accueil des dépendances vertes routières en faveur des abeilles sauvages” in Frankrijk (Wilde bijen en groene wegranden, Waarom en hoe de opvangcapaciteit van groene wegranden ten voordele van wilde bijen ontwikkelen?) http://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/ifsttar/ouvragesscientifiques/2017-OSI2-ouvragesscientifiques-Ifsttar.pdf
  • “Technische gids voor de verbetering, het beheer en het herstel van de habitat van bestuivers langs doorgangen voor openbare diensten ” in Canada http://pollinator.org/assets/generalFiles/LandManagerGuide.Ontario.Corridor.FRENCH.PDF
  • Rapport de Bilan du projet Abeilles, ”Actie ten voordele van bestuivende insecten – project bijen, experiment uitgevoerd tussen 2010 en 2012” door de interdepartementale directe van Routes Nord (DIR Nord).
  • Natuurpunt Studie maakte in 2014 een beheerplan voor de snelwegbermen van de E314 met speciale aandacht voor planten en enkele insectengroepen, waaronder w