Rekening houden met wilde bestuivers in het beheer van natuurgebieden

Context

In tegenstelling tot heel wat andere plant- en diergroepen is maar weinig informatie te vinden over de behoeften van wilde bestuivers, met name voedselrijkdom (bij het behoud en beheer van de flora wordt vooral rekening gehouden met beschermde soorten die niet perse ook de beste voedselbronnen voor bestuivers zijn) en nestgelegenheid. De gebrekkige beheerkeuzes zijn vooral het resultaat van een gebrek kennis van soorten en hun ecologische vereisten.
Maar ook zonder een doorgedreven inventarisatie van wilde bestuivers is het mogelijk om rekening te houden met wilde bestuivers. Tot nog toe bestaat geen compleet overzicht van mogelijke beheeracties ten gunste van bestuivers.

Beschrijving

- De aandacht verhogen voor bestuivers in natuurgebieden door het samenbrengen van de kennis over wilde bestuivende insecten in het gebied (soortenlijst, verspreiding, ecologische eisen, bedreigingen, …), door de bestaande lacunes in de beheerplannen van deze gebieden te definiëren en door de vereisten in termen van leefgebied, functionaliteit en soorten bestuivers in de beheerplannen op te nemen.

- De aandacht voor bestuivers verhogen bij de beheerders van beschermde gebieden, meer bepaald bij hun evaluatie van de behoudsvereisten, bijvoorbeeld door middel van literatuuronderzoek en advies van experten om de voornaamste types leefgebieden die gunstig zijn voor bestuivende insecten en hun typische begroeiing te omschrijven (duinen, alluviale terrassen, droge kalkgraslanden, vochtige weides, alkalisch veengebied, zure heide), door onderzoek over de behoudsvereisten van wilde bestuivende insecten met betrekking tot de voornaamste soorten geschikte habitat, door de samenvatting van het literatuuronderzoek in één enkel document (typologie van de leefgebieden, typische begroeiing, vereisten, aanbevolen beheer, ….).

- De uitwisseling van kennis tussen beheerders van natuurgebieden bevorderen, bijvoorbeeld door middel van een samenvatting van de gerealiseerde acties (doelstellingen, acties voor bestuivers , evaluatie van de resultaten), symposia en ontmoetingen, excursies op het terrein, de gezamenlijke redactie van gidsen van goede praktijken en technische documentatie,...

Actievoorbeelden

 • Project “Life Papillons” voor het behoud van gevoelige vlindersoorten in Wallonië (www.life-papillons.eu)
 • Project “Life Herbage” voor het herstel van graslanden ten gunste van bestuivers in Wallonië (www.life-herbages.eu)
 • Actie voor het beheer van natuurgebieden door CEN-NPC: afwisselende begrazing in meerdere gebieden om gedurende het hele jaar onbegraasde weiden te laten bestaan om het bloemenaanbod voor bestuivers te behouden, herstel van nestplaatsen in een zandgroeve in het bos van la Louvière (Lapugnoy, Pas-de-Calais, FR), verwijderen van bomen en struiken en afschrapen van de strooisellaag op zandige hellingen
 • Herstel van de habitat van larven van een zweefvlieg (Callicera rufa) in een gebied dat beheerd wordt door EDEN 62 in Hauts-de-France
 • Specifiek maaibeheer ten gunste van Knautiabij in enkele gebieden van Natuurpunt

Indicatoren

 • Aantal beheerdocumenten dat melding maakt van een doelstelling om meer aandacht te hebben voor wilde bestuivende insecten, afgezien van vlinders.
 • Aantal gebieden waar de prioritaire behoudsvereisten bestuivende insecten betreffen.

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein: partijen uit de sector van het natuurbehoud, beslissingsorganen en overheden

Frans projectdeel

Voorzien: beheerders van natuurgebieden    (CEN, EDEN 62, PNR, Département du Nord, SMBSGLP, ONF…), GON, Picardie nature, ADEP, SENF, CPIE, regionale natuurparken

Waals projdctdeel

Voorzien: Waals Gewest (bijv.: DNF, DEMNA, …), verenigingen (bijv.: Natagora, Ardenne et   Gaume, LRBPO, CNB, Amis de la Dyle, …), natuurparken,   …

Vlaams projectdeel

Voorzien: Natuurpunt, ANB, Nationaal Park Hoge Kempen, Vrienden van Meerdaalwoud en Heverleebos, VZW Durme, Limburgs Landschap, …

Geassocieerde acties

 • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
 • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
 • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
 • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers