Rekening houden met wilde bestuivers in het bosbeheer

Context

Bosbouw kan gunstig zijn voor bestuivers door verbetering van het aanbod van bloemen en plaatsen voor nestbouw in en aan bosranden. Goede beheerpraktijken moeten geïdentificeerd en beoordeeld worden, terwijl de partijen uit de bosbouw geïnformeerd en begeleid moeten worden.

Beschrijving

- De beheerders van bossen begeleiden naar praktijken die gunstig zijn voor bestuivende insecten en de overgang naar nieuwe technieken plannen, bijvoorbeeld door de nadruk te leggen op de economische en ecologische voordelen, door beslissingstools aan te reiken, door technische uitstappen op het terrein of gidsen voor een goede beheerpraktijk en technische documentatie aan te bieden, …

- Bosbeheerpraktijken aanmoedigen die gunstig zijn voor wilde bestuivers, zoals graduele bosranden, het behoud van met klimop begroeide bomen, het behouden van rechtstaand dood hout en van bomen met holtes, het voorzien van inheemse planten, een beheer door laat en afwisselend maaien van bosbermen, een weldoordachte plaatsing van bijenkorven, …

- In de bosomgeving een habitat behouden, onderhouden of creëren dat gunstig is voor bestuivers, zoals bepaalde binnen het bos gelegen landschapselementen (grachten, weiden, vochtige gebieden, heide, open plekken in het bos, …), oude bosgebieden (plaatsen waar het bos ongemoeid wordt gelaten en kan verouderen), bosreservaten,…

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal acties ten gunste van bestuivers
  • Aantal technische vergaderingen

Soorten partijen

Advies en concept: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud
Uitwerking op het terrein: burgers, beslissingsorganen en overheden, financiers, bedrijven, beheerders van ruimte en infrastructuur, partijen uit de sector van het natuurbehoud, partijen uit de bijenhouderij

Frans projectdeel

Voorzien: Office national des Forêts, Centre régional de la propriété forestière (CRPF), Coopératives forestières, beheerders van natuurgebieden (CEN, EDEN 62, Département   du Nord …)

Waals projectdeel

Voorzien: beheerders van openbare bossen (DNF, DEMNA…), intercommunales (bijv.: IDEA…), beheerders van privébossen, ASBL Forêt Wallonne, Société Royale Forestière de Belgique

Vlaams projectdeel

Voorzien: Bosgroepen, ANB, Natuurpunt

Geassocieerde acties

  • Actie 18 - Technische informatie voor beheerders van groen- en natuurgebieden en landbouwers
  • Actie 23 - Beheerkalender ten voordele van bestuivende insecten
  • Actie 33 - De coördinatie van acties ten voordele van bestuivers binnen een bepaald gebied of context bevorderen
  • Actie 34 - Pilootgebieden opzetten en promoten die als model kunnen dienen voor wilde bestuivers