Beheer en uitwisseling van databanken over wilde bestuivers

Context

Om wilde bestuivers te behouden is het nodig om de databanken die aan de basis van hun onderzoek liggen, up-to-date te houden en te onderhouden. De verbondenheid van de databanken (tussen beheerorganismen, tussen regio’s, maar ook tussen verschillende taxa) is essentieel om te kunnen beschikken over een algemeen inzicht, om het onderzoek te bevorderen en om behoudsmaatregelen te optimaliseren.

Beschrijving

- Databanken met gegevens van bestuivers in het grensoverschrijdende gebied coördineren en beheren, bijvoorbeeld via officieel aangestelde regionale of nationale beheerders (bijv.: SINP, Consortia, …).

- De met de databanken met gegevens over bestuivers geassocieerde taxonomische referentiesystemen beheren en up-to-date maken voor bijen, zweefvliegen, vlinders en planten, bijvoorbeeld met behulp van werkgroepen of consortia. Ze zouden gedeeld kunnen worden door middel van wetenschappelijke publicaties of op het internet.

- Databanken met de kenmerken van wilde bestuivers ontwikkelen en op punt stellen voor bijen, zweefvliegen, vlinders en planten, bijvoorbeeld met behulp van werkgroepen of consortia. Deze gegevens zouden gedeeld kunnen worden door middel van wetenschappelijke publicaties of op het internet.

- De uitwisseling van gegevens op regionaal, nationaal en transregionaal vlak stimuleren, bijvoorbeeld door middel van gemeenschappelijke gegevens-uitwisselingsprogramma’s.

Actievoorbeelden

  • De grensoverschrijdende databank van SAPOLL die 16 projectpartners en 6 databanken uit 3 verschillende regio’s samenbrengt (www.sapoll.eu)
  • Het project INTERREG Bid-Rex waarmee gegevens over biodiversiteit ter beschikking gesteld worden van beslissende instanties (https://www.interregeurope.eu/bid-rex/)

Indicatoren

  • Aantal gegevensbanken over bestuivers
  • Aantal onderling verbonden gegevensbanken

Soorten partijen

Concept, uitwerking: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: musea (bijv.: MNHN -INPN, SINP), structuren die het regionale SINP beheren: CBNBl, GON, Picardie Nature

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: UMONS, …), musea (bijv.: IRSNB, …), regionale diensten (bijv.: DEMNA, …), natuurverenigingen (bijv.: Natagora, Natuurpunt)

Geassocieerde acties

  • Actie 1 – De kennis (taxonomie, levenskenmerken, biogeografie, …) van soorten wilde bestuivers verbeteren
  • Actie 7 – Organiseren van een grootschalige monitoring van wilde bestuivers
  • Actie 9 – Opvolging van exotische en invasieve bestuivers