De kennis (taxonomie, kenmerken, biogeografie...) van soorten wilde bestuivers verbeteren

Context

Een goede soortenkennis maakt de bescherming van soorten mogelijk. Helaas zijn de wilde bestuivers, vooral dan de wilde bijen en zweefvliegen, momenteel slecht gekend. Zo zijn 50% van de bijensoorten op de Rode Lijst van Europese bijen Data Defficient (DD) en konden ze door gebrek aan informatie niet bestudeerd worden. (Nieto et al., 2014). Vaak is er dus veel wat we niet weten over hun ecologie, hun kenmerken of zelfs over hun exacte geografische spreiding. Zonder deze informatie is het onmogelijk om te weten welke soorten beschermd moeten worden of om te beslissen welke gebieden gekozen moeten worden om ze te beschermen of welke de beste beheermethodes zijn voor hun behoud.

Beschrijving

Kennis verzamelen met behulp van onderzoek en natuurwetenschap:

-Uitbouw van fundamenteel onderzoek en integratieve taxonomie en verdergaan met fylogenetisch onderzoek om taxa van wilde bestuivers beter te kennen en af te bakenen en hun fylogenetisch diversiteitsniveau te bepalen. Een dergelijke taxonomische vooruitgang zal het mogelijk maken om de pertinente behoudsniveaus van deze taxa (soorten, ondersoorten, cryptische soorten, …) beter te begrijpen, maar ook om ons toe te spitsen op de insecten die bescherming nodig hebben en hen met prioriteit te behandelen.

-Ontwikkeling van nieuwe identificatiemethodes voor bestuivers om ze beter te kunnen bestuderen en identificeren, bijvoorbeeld met behulp van systemen zoals automatische herkenning aan de hand van foto’s of via barcoding.

-Verbetering van de kennis van de biogeografie van bijen- en zweefvliegen-soorten in het grensoverschrijdende gebied en de aangrenzende zones. Op basis van deze kennis zal het mogelijk zijn om geografische zones af te bakenen waarin momenteel gemeenschappen van wilde bestuivers leven die beschermd moeten worden.

-Verbetering van de kennis van de ecologie van wilde bestuivers in het grensoverschrijdende gebied, bijvoorbeeld door het bestuderen van hun nestbouw, hun voorkeur voor bepaalde bloemen of planten, hun gedrag, hun habitat, (ook de habitat van de larven) … Op termijn zal het dankzij deze kennis mogelijk zijn om pertinente en aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste behoudsmaatregelen te bepalen (keuze van te beschermen gebieden, beheermethodes, …);

Kennis over wilde bestuivers delen:

-Zorgen dat de literatuur opgevolgd wordt en de verspreiding van de geactualiseerde biografie over soorten wilde bestuivers in het grensoverschrijdende gebied organiseren.

-De ecologische en biografische gegevens en de kenmerken van soorten wilde bestuivers in het grensoverschrijdende gebied toegankelijk maken.

Actievoorbeelden

Indicatoren

  • Aantal publicaties (wetenschappelijke, nationale of regionale taxonomische lijsten) voor de betreffende insectengroepen
  • Aantal databanken met kenmerken van wilde bestuivende insecten
  • Aantal op punt gestelde databanken met gegevens over de kenmerken van wilde bestuivende insecten

Soorten partijen

Concept, uitwerking en verspreiding: partijen uit de kennissector, partijen uit de sector van het natuurbehoud

Frans projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: Lille1, …), musea (bijv.: MNHN, …), natuurverenigingen (CEN, GON, Picardie Nature, RNF/AGIS), Eden62

Belgisch projectdeel

Voorzien: universiteiten (bijv.: ULB, UMONS, …), musea (bijv.: IRSNB, …), natuurverenigingen (bijv.: Natagora, Natuurpunt)

Geassocieerde acties

  • Actie 7 – Organiseren van een grootschalige monitoring van wilde bestuivers
  • Actie 8 – Beheer en uitwisseling van databanken over wilde bestuivers
  • Actie 19 - Determinatietools ontwerpen en verspreiden voor alle groepen wilde bestuivers